สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรมีความรู้ คู่จรรยาบรรณ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มีภาคีเครือข่าย ใช้ภาษาอังกฤษ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  4. พัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
  5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา