สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

นายสุทัศน์  สุวรรณโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสงกรานต์  ตะโคดม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายยุทธนันต์  งามนา

ครูชำนาญการ

นางสาวสกุณา  รันพิศาล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรัญญา  วะเกิดเป้ง

ครูชำนาญการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา  นาคโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี  คำปัง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

นางสาวอลิษา  นวลสิงห์

ครูชำนาญการ

นางสาวนิธินันท์  อุปโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์  สุขพอดี

ผู้ช่วยครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางสาวลำพูน  อาแพงพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวรรยา  ผิวบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ  บาลจบ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์  สุขพอดี

ผู้ช่วยครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินต์จุฑาณิศ  แสนสีมล

ครูชำนาญการ

นายธราพงษ์  นาโพนงาม

ครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเฟื่องฟ้า  วะรินทรา

ผู้ช่วยครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสกุลนี  แสนโสดา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิจัย  จันพิลา

ครูชำนาญการ

นายเกียรติกุล  มูลทรัพย์ 

ผู้ช่วยครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภิศักดิ์  นามเสาร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรวิทย์  ฮดโสดา

ครู

 นางสาวศุภรัตน์  ปิตะแสง

ผู้ช่วยครู

Mr. Jay Mark Salibio Gagani

ครูชาวต่างชาติ

Mrs. Luz Cruda Andam

ครูชาวต่างชาติ

 

บุคลากรทางการศึกษา

นายเอกภพ  จุลโคตร

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปรารถนา  ทัศมี

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายเกสนา  กิริยุทธ

นักการภารโรง

นางเรืองไทย  เอนไชย

คนสวน

นายทินพันธ์  ฝ่ายรีย์

ยามรักษาการณ์

นายสมปอง  ปากดีสี

ยามรักษาการณ์