สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหมายให้สำนักช่าง ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานขุดลอกสระน้ำของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15- 29 มีนาคม 2566 โดยมี นายภคนันท์ ราชพิลา ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มี นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง และ นายพงษ์อนันต์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล เป็นผู้ติดตามงาน

169551