สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุทัศน์ สุวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ มอบหมายให้ นายสงกรานต์ ตะโคดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

164033