สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 100 ม. 9 ต.เดื่อศรีคันไชย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-166-638

อีเมล์ : dswacth@dsw.ac.th

นักเรียนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และอื่น ๆ

นางสาวพัชราภรณ์ สร้างการนอก 

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทุนพระราชทาน ทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น

นางสาวชฎาพร น้อยฤทธิ์
ทุนพระราชทาน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ชั้นม.6 และผ่านการคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวภัสสรีรัชฎ์ พรมคำ
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ ม.นวมินทราทิราช
ปัจจุบันเป็นประธานสโมสรนิสิต คณะพยาบาลเกื้อการุณย์
ม.นวมินทราทิราช

นายรุ่งสุริยา บือทอง

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะสหวิทยาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นางสาวปิยนันท์ ศรีวรกุล
ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวลลิตา น้อยโสม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวพรชิตา น้อยโสม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวอารีญา บุญตา
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทย (สุขภาพและความงาม)

นางสาวอาริยา บุตรเพ็ง
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์ทางการแพทย์

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรเพ็ง

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

นายศุภณัฐ  สร้อยสนธิ์
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

นายสมพล  คนเพียร
สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมณฑาทิพย์ ภูมิพะนา
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทย

นายณัฐวุฒิ ศรีสิทธิ์

ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายชนะพล ก้อนด้วง

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

นางสาวศรุตา บุตรเพ็ง

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

นางสาวพีชาริกา เหมังคละ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวศรุตา บุตรเพ็ง

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน

นางสาวพรธิตา ขานพล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย